Poniżej dołączony jest Regulamin przyznawania pomocy socjalnej oraz druk Wniosku o przyznanie pomocy z funduszu nagród i zapomóg dla policjantów pełniących służbę w Garnizonie Śląskim. Przedmiotowy wniosek można składać osobiście lub za naszym pośrednictwem. Proponujemy również pomoc, poprzez napisanie przedmiotowego Wniosku.

Komisje zapomogowe w 2022 roku powoływane są przez poszczególnych Komendantów Miejskich i Powiatowych, w związku z czym Komisje Zapomogowe działające na terenie KMP/KPP, rozpatrywać będą wnioski otrzymane od funkcjonariuszy tych Jednostek.

Ponadto w przypadku paragrafu 2 ust. 2 lib B nastąpiła zmiana, poprzez brzmienie:

b/ w przypadku znajdowania się policjanta i jego rodziny w szczególnie trudnych warunkach materialnych, przez co rozumie się sytuację, gdy średni miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 125% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku osoby samotnej.

Regulamin przyznawania pomocy socjalnej Wniosek -Komisja Socjalna Oświadczenia - Komisja Socjalna

Kontakt

Newsletter