Szanowni Członkowie Solidarności!

W dniu 5 kwietnia 2024 roku Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowych województwa śląskiego wraz z Przewodniczącymi Zarządów Solidarności z Regionu: Podbeskidzie, Śląsko-Dąbrowski i Częstochowski brali udział w spotkaniu z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach – inspektorem doktorem Tomaszem Michułką. Obecny na spotkaniu był także Naczelnik Kadr KWP pełniący rolę Pełnomocnika Komendanta ds. kontaktów ze związkami zawodowymi.

Panowie Przewodniczący Zarządów Regionów w sposób naturalny podnieśli rangę spotkania i także mieli Komendantowi coś do powiedzenia….. .

Podczas spotkania poruszono kilka spraw, które postaram się przedstawić chronologicznie:

  1. Zmiana Pełnomocnika ds. kontaktów ze związkami zawodowymi – możliwe, że temat nieprzyjemny dla samego Pełnomocnika, nie mniej potrzebny, ponieważ obecny Pełnomocnik – będąc aktywnym – wyróżnionym medalem 30-lecia członkiem NSZZP, przejawia wyraźne skłonności do stronniczości i faworyzowania w oczach Komendanta związku, którego jest członkiem. Dowodem na to może być chociażby utrudniony albo nawet uniemożliwiony bezpośredni kontakt Solidarności z poprzednim KWP, czy brak wyznaczonego pomieszczenia dla celów związkowych Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w budynki Komendy Wojewódzkiej. Komendant Michułka powiedział, że ceni sobie współpracę z obecnym „bezstronnym” Pełnomocnikiem, który stawia się nawet w roli recenzenta działań Solidarności w Policji, dlatego też Komendant poprosił, aby udokumentować i przedstawić argumenty na piśmie, przemawiające za odwołaniem z funkcji pana Pełnomocnika, co z pewnością uczynimy. W tym miejscu warto zaznaczyć, że sami Przewodniczący Regionów także zauważyli, że podstawową rolą Pełnomocnika jest jego bezstronność i chęć współpracy.
  2. Dodatkowe zarobkowanie funkcjonariuszy – temat wiążący się z często nieuzasadnionymi odmowami strony służbowej na dodatkowe zarobkowanie nierzadko powodujący odejścia ze służby. Pan Komendant zobowiązał się do sprawdzenia skali odmów w województwie śląskim. Zadeklarował, ze jest zwolennikiem wydawania takich zgód.
  3. Przeniesienia pomiędzy jednostkami policji w garnizonie – KWP. Od początku swojej obecności w Katowicach, Pan Komendant stara się prowadzić bardziej liberalną politykę przenosin pomiędzy jednostkami Policji, nawet w sytuacji negatywnej opinii Komendanta jednostki, z której policjant chce się przenieść. Komendant Michułka oświadczył, że wymaga od kadry kierowniczej KPP/KMP, aby rozmawiali ze sobą i konsultowali kwestię przenosin. Ma to przynieść bardziej liberalną politykę kadrową i zwiększyć skalę opinii pozytywnych umożliwiających przenosiny.
  4. Transparentność wydatkowania środków nagrodowych. Wyraziliśmy oczekiwanie, by każdorazowo funkcjonariusze byli informowani przez swoich bezpośrednich przełożonych o kwocie przyznanej nagrody, lub o powodzie dla których nagroda ta nie została przyznana. Taki zapis widnieje w Regulaminach nagrodowych pracowników policji. Przypomnieliśmy, że Generał Rabsztyn w grudniu 2022 roku polecił podległym Komendantom by zaprzestali stosowania pozaustawowych negatywnych kryteriów /zwolnienie lekarskie, rozpoczęte postepowanie karne czy tez dyscyplinarne/.
  5. Informowanie Solidarności o nowo przyjętych do służby funkcjonariuszach. Do tej pory NSZZP miało monopol na kontakt z funkcjonariuszami, którzy w służbie dopiero stawiają pierwsze kroki. Często pojawiali sie oni w poszczególnych jednostkach, informując nas, że „podstawiono im pod nos Deklarację, która kazano wypełnić. Od Pana Komendanta uzyskaliśmy zapewnienie, że możliwość rozmowy z tymi osobami będą miały oba związki zawodowe na równych zasadach.
  6. Traktowanie naszego związku zawodowego przez Komendantów KMP/KPP województwa śląskiego ma się niebawem zmienić, ponieważ na jednej z odpraw kadry kierowniczej Komendant Michułka polecił KMP/KPP każdorazowo spotykać się i omawiać sprawy służbowe/pracownicze ze związkami zawodowymi, chociażby w aspekcie przyznawania nagród pieniężnych. Zwrócono uwagę na wyróżniający się w negatywny sposób stosunek Komendantów Miejskich Policji w Bytomiu oraz Bielsku – Białej do zarówno działaczy jak i samych członków Solidarności. W niektórych przypadkach postępowanie wymienionych ociera się o dyskryminację. Temat ten będzie uważnie zbadany przez Pana Komendanta.
  7. Informacja o Solidarności w Policji ma zostać umieszczona na portalu wewnętrznym śląskiej policji, tak jak ma to miejsce w przypadku NSZZP (równość w traktowaniu ZZ).
  8. Na ręce Pana Komendanta przekazano wydrukowane treści maili /anonimowe/ członków Regionu Śląsko – Dąbrowskiego, z prośbą o informację zwrotną. Maili tych było zaledwie kilka, w tym jeden szczegółowy dotyczący pracowników policji. Z wagi na fakt iż autorem czytanej przez Was wiadomości nie jest jest tym razem Przewodniczący Regionu Sląsko – Dąbrowskiego, kopie tych pism zostaną przesłane tylko do wiadomości członków Regionu Śląsko – Dąbrowskiego.

Pan Komendant poprosił o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedź na pisma członków związku.

Pan Komendant zadeklarował, iż będzie prowadził politykę pro-pracowniczą, która ma zapobiec dalszemu pogłębianiu się kryzysu kadrowego. Dodał, że jest świadom fatalnej sytuacji pracowników policji. Niestety w tej wypowiedzi zabrakło nutki optymizmu, którą moglibyśmy przekazać naszym członkom. Wobec powyższego poinformowaliśmy Pana Komendanta, że bez względu na okoliczności, nasz związek będzie zabiegać we wszystkich politycznych frakcjach, o jak najszybsze zreformowanie policji, gdzie jednym z najważniejszych celów jest przywrócenie atrakcyjności pracy i służby w policji.

Została też poruszona sprawa PDOZ – a w zasadzie – jego brak przy KMP w Częstochowie. Zostały przedstawione wyliczenia zarówno kosztów materialnych jak i osobowych, jakie w sposób zupełnie niezrozumiały ponosi Komenda Miejska Policji w Częstochowie.  Znamiennym pozostaje fakt, iż za ten stan rzeczy odpowiedzialność ponosi komórka, za którą odpowiedzialny jest zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, pochodzący właśnie z Częstochowy. 

O kolejnych spotkaniach i inicjatywach będziemy informować na bieżąco.

Kontakt

Newsletter